Oben
Georganics
HomeNitrogruppenhaltige Verbindungen

Nitrogruppenhaltige VerbindungenProduktnameStrukturCAS-Nr.G-Code
2-Amino-4-chloro-3-nitropyridineStructure of 2-Amino-4-chloro-3-nitropyridine[6980-08-1]GEO-02458
2-Amino-6-methyl-3-nitropyridineStructure of 2-Amino-6-methyl-3-nitropyridine[21901-29-1]GEO-00190
2-Amino-3-nitro-4-fluoropyridineStructure of 2-Amino-3-nitro-4-fluoropyridine[52833-35-9]GEO-02460
2-Amino-3-nitrophenolStructure of 2-Amino-3-nitrophenol[603-85-0]GEO-00189
2-Amino-5-nitropyridineStructure of 2-Amino-5-nitropyridine[4214-76-0]GEO-00192
2-Amino-3-nitropyridineStructure of 2-Amino-3-nitropyridine[4214-75-9]GEO-00191
2-Amino-5-nitropyrimidineStructure of 2-Amino-5-nitropyrimidine[3073-77-6]GEO-00193
2-(Benzyloxy)-1-bromo-3-nitrobenzeneStructure of 2-(Benzyloxy)-1-bromo-3-nitrobenzene[688363-79-3]GEO-04476
4-Benzyloxy-5-methoxy-2-nitrobenzoic acidStructure of 4-Benzyloxy-5-methoxy-2-nitrobenzoic acid[60547-92-4]GEO-02560
2-Bromo-3-chloro-5-nitropyridineStructure of 2-Bromo-3-chloro-5-nitropyridine[22353-41-9]GEO-03650
3-Bromo-2-hydrazinyl-5-nitropyridineStructure of 3-Bromo-2-hydrazinyl-5-nitropyridine[15862-38-1]GEO-03654
2-Bromo-3-iodo-5-nitropyridineStructure of 2-Bromo-3-iodo-5-nitropyridine[]GEO-03631
4-Bromo-2-methyl-6-nitroanilineStructure of 4-Bromo-2-methyl-6-nitroaniline[77811-44-0]GEO-00501
4-Bromo-2-methyl-1-nitrobenzeneStructure of 4-Bromo-2-methyl-1-nitrobenzene[52414-98-9]GEO-02626
2-Bromo-6-nitrophenolStructure of 2-Bromo-6-nitrophenol[13073-25-1]GEO-00526
5-Bromo-3-nitropyridine-2-carbonitrileStructure of 5-Bromo-3-nitropyridine-2-carbonitrile[573675-25-9]GEO-02510
2-Bromo-5-nitrothiopheneStructure of 2-Bromo-5-nitrothiophene[13195-50-1]GEO-00528
3-Bromo-2-nitrotolueneStructure of 3-Bromo-2-nitrotoluene[52414-97-8]GEO-00529
2-Chloro-5-iodo-3-nitropyridine[426463-05-0]GEO-03609
4-Chloro-2-methyl-6-nitroanilineStructure of 4-Chloro-2-methyl-6-nitroaniline[62790-50-5]GEO-00719
4-Chloro-3-methyl-6-nitrophenolStructure of 4-Chloro-3-methyl-6-nitrophenol[7147-89-9]GEO-00755
4-Chloro-3-nitrobenzenesulfonamide[97-09-6]GEO-03915
3-Chloro-2-nitrobenzoic acid[4771-47-5]GEO-00754
4-Chloro-3-nitrophenol[610-78-6]GEO-00756
2-Chloro-5-nitropyridineStructure of 2-Chloro-5-nitropyridine[4548-45-2]GEO-03799
3-Chloro-5-nitropyridin-2-olStructure of 3-Chloro-5-nitropyridin-2-ol[22353-38-4]GEO-03635
5-Chloro-3-nitropyridin-2-olStructure of 5-Chloro-3-nitropyridin-2-ol[21427-61-2]GEO-03673
4-Chloro-3-nitro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridineN/AGEO-03531
2-Chloro-6-nitrotolueneStructure of 2-Chloro-6-nitrotoluene[83-42-1]GEO-00762
4-Cyano-3-nitrobenzoic acid[153775-42-9]GEO-02516
Neu1-Deoxy-1-nitro-L-galactitolStructure of 1-Deoxy-1-nitro-L-galactitol[94481-72-8]GEO-04691
Neu1-Deoxy-1-nitro-D-galactitolStructure of 1-Deoxy-1-nitro-D-galactitol[20971-06-6]GEO-04690
Neu1-Deoxy-1-nitro-L-iditol hemihydrateStructure of 1-Deoxy-1-nitro-L-iditol hemihydrate[207226-23-1]GEO-04694
Neu1-Deoxy-1-nitro-D-iditol hemihydrateStructure of 1-Deoxy-1-nitro-D-iditol hemihydrate[207121-57-1]GEO-04692
Neu1-Deoxy-1-nitro-D-mannitolStructure of 1-Deoxy-1-nitro-D-mannitol[14199-83-8]GEO-04693
Neu2,6-Dibromo-3-methyl-4-nitrophenolStructure of 2,6-Dibromo-3-methyl-4-nitrophenol[14401-03-7]GEO-00960
2,4-Dichloro-3,5-dimethyl-6-nitrophenol[70444-49-4]GEO-04305
2,4-Dichloro-6-methyl-5-nitropyrimidineStructure of 2,4-Dichloro-6-methyl-5-nitropyrimidine[13162-26-0]GEO-03671
1,5-Difluoro-2,4-dinitrobenzene[327-92-4]GEO-04311
2,4-Dinitrobenzenesulfonyl chloride[1656-44-6]GEO-01231
NeuEthyl 5-(1-methyl-2-nitro-1H-imidazole-5-carboxamido)-1-methyl-1H-imidazole-2-carboxylateStructure of Ethyl 5-(1-methyl-2-nitro-1H-imidazole-5-carboxamido)-1-methyl-1H-imidazole-2-carboxylate[N/A]GEO-01362
Ethyl 5-nitrobenzo[b]furan-2-carboxylate[69604-00-8]GEO-01364
1-Fluoro-4-nitronaphthaleneStructure of 1-Fluoro-4-nitronaphthalene[341-92-4]GEO-01403
2-Hydroxy-6-methyl-3-nitropyridineStructure of 2-Hydroxy-6-methyl-3-nitropyridine[39745-39-6]GEO-01529
2-Hydroxy-5-nitrobenzaldehydeStructure of 2-Hydroxy-5-nitrobenzaldehyde[97-51-8]GEO-01539
2′-Hydroxy-3′-nitrobiphenyl-3-carboxylic acidStructure of 2'-Hydroxy-3'-nitrobiphenyl-3-carboxylic acidN/AGEO-01542
1-Isocyanato-2-methyl-4-nitro-benzeneStructure of 1-Isocyanato-2-methyl-4-nitro-benzene[56309-59-2]GEO-04290
2-Mercapto-6-nitrobenzothiazoleStructure of 2-Mercapto-6-nitrobenzothiazole[4845-58-3]GEO-01654
2-Methoxy-3-methyl-5-nitropyridineStructure of 2-Methoxy-3-methyl-5-nitropyridine[89694-10-0]GEO-03666
3-Methoxy-4-nitrobenzoic acidStructure of 3-Methoxy-4-nitrobenzoic acid[5081-36-7]GEO-01715
1-Methoxy-4-nitronaphthaleneStructure of 1-Methoxy-4-nitronaphthalene[4900-63-4]GEO-01717
5-Methoxy-2-nitrophenolStructure of 5-Methoxy-2-nitrophenol[704-14-3]GEO-01718
Methyl 2-bromo-4-nitrobenzoateStructure of Methyl 2-bromo-4-nitrobenzoate[100959-22-6]GEO-03933
3-Methyl-4,6-dinitrophenolStructure of 3-Methyl-4,6-dinitrophenol[616-73-9]GEO-01813
3-Methyl-2,4-dinitrophenolStructure of 3-Methyl-2,4-dinitrophenol[1817-66-9]GEO-01812
2-Methyl-6-nitroanilineStructure of 2-Methyl-6-nitroaniline[570-24-1]GEO-01883
4-Methyl-3-nitrobenzaldehydeStructure of 4-Methyl-3-nitrobenzaldehyde[31680-07-6]GEO-01891
3-Methyl-2-nitrobenzyl alcoholStructure of 3-Methyl-2-nitrobenzyl alcohol[80866-76-8]GEO-01888
Methyl 5-nitro-2-furoateStructure of Methyl 5-nitro-2-furoate[1874-23-3]GEO-01894
4-Methyl-2-nitrophenyl isocyanateStructure of 4-Methyl-2-nitrophenyl isocyanate[57910-98-2]GEO-01889
4-Methyl-2-nitrophenyl isothiocyanateStructure of 4-Methyl-2-nitrophenyl isothiocyanate[17614-74-3]GEO-01898
Methyl 2′-(5-nitrothiophen-2-yl)-1H,3’H-[2,5′-bibenzo[d]imidazole]-6-carboxylateStructure of Methyl 2'-(5-nitrothiophen-2-yl)-1H,3'H-[2,5'-bibenzo[d]imidazole]-6-carboxylate[N/A]GEO-01900
4-NitroanilineStructure of 4-Nitroaniline[100-01-6]GEO-03120
2-(6-Nitro-2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-5-yl)acetonitrileStructure of 2-(6-Nitro-2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-5-yl)acetonitrile[]GEO-03680
5-Nitro-2-furaldehydeStructure of 5-Nitro-2-furaldehyde[698-63-5]GEO-02008
4-NitroguaiacolStructure of 4-Nitroguaiacol[3251-56-7]GEO-02006
7-Nitroisoquinolin-1(2H)-oneStructure of 7-Nitroisoquinolin-1(2H)-one[20141-83-7]GEO-03856
Neu4-Nitrophenyl trans-ferulateStructure of 4-Nitrophenyl trans-ferulate[398128-60-4]GEO-04698
5-(4-Nitrophenyl)-2-furancarboxaldehydeStructure of 5-(4-Nitrophenyl)-2-furancarboxaldehyde[7147-77-5]GEO-02028
2-Nitrophenyl hexyl etherStructure of 2-Nitrophenyl hexyl ether[67285-54-5]GEO-02654
1-(4-Nitrophenyl)-1H-imidazoleStructure of 1-(4-Nitrophenyl)-1H-imidazole[2301-25-9]GEO-02033
4-Nitrophenyl isocyanateStructure of 4-Nitrophenyl isocyanate[100-28-7]GEO-03995
3-Nitrophenyl isocyanateStructure of 3-Nitrophenyl isocyanate[3320-87-4]GEO-02022
2-Nitrophenyl isocyanateStructure of 2-Nitrophenyl isocyanate[3320-86-3]GEO-02021
4-Nitrophenyl octyl etherStructure of 4-Nitrophenyl octyl ether[49562-76-7]GEO-02036
2-Nitrophenyl octyl etherStructure of 2-Nitrophenyl octyl ether[37682-29-4]GEO-02035
1-(2-Nitrophenyl)pyrroleStructure of 1-(2-Nitrophenyl)pyrrole[33265-60-0]GEO-04202
(Z)-3-(2-Nitroprop-1-en-1-yl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridineN/AGEO-03517
6-Nitro-2,4,5-trichlorophenolStructure of 6-Nitro-2,4,5-trichlorophenol[82-62-2]GEO-02045
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenylisocyanateStructure of 2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenylisocyanate[16588-70-8]GEO-03944